Amb voluntat d’amplificar la utilitat del treball i el seu ús com a ferramenta de discussió a diferents contextos, posem a l’abast la documentació i material que ha fonamentat el seu desenvolupament.

Documentació

Metodologia de treball

El desenvolupament del treball es fonamenta en una procés inductiu, que pretén generar nou coneixement útil i crític cap al tema de treball: el port del futur. A partir de la situació particular de la ciutat de València i el seu port s’estableixen quinze idees preliminars, agrupades en els cinc àmbits de treball com a punts de partida de la recerca.


El desenvolupament s’enfoca amb una perspectiva exploratòria suportada per la recerca acadèmica i les entrevistes semiestructurades als testimonis.

  • La recerca acadèmica es dissenya com una revisió documental de literatura especialitzada en els cinc àmbits identificats de forma preliminar, sempre establint la relació entre aquests i els ports o fronts marítims. Consulta el document de recerca als descarregables. Aquesta recerca permet obtindre els principals reptes i tendències actuals que travessen cadascun dels àmbits temàtics en relació a la realitat portuària o front marítim.
  • Les entrevistes semiestructurades són la ferramenta per ampliar el focus i generar una reflexió que desenvolupe l’exploració. Com a estructura general es dissenyen quatre blocs per aprofundir amb cadascun dels testimonis: els reptes i la situació actual dels ports (1), les accions o propostes que s’estan duent a terme en l’actualitat (2), els desitjos a futur (3) i un resum final de les principals idees (4). La documentació de cadascuna de les entrevistes es pot consultar a l’apartat testimonis d’aquesta web.

Els resultats obtinguts s’han conjugat per redactar les quinze idees força d’aquest treball, on s’enllacen les idees per a cadascun dels àmbits, fruit de la recerca, amb les cites que els donen suport de les diferents entrevistes.

Publicacions descarregables

Descarregar memòria de projecte

Publicació que conté les idees força i els testimonis del projecte

Fitxer PDF (14 MB)

Descarregar cas València

Publicació que conté la proposta "Un port del futur per a València"

Fitxer PDF (1 MB)
Testimonis
Stefan Al

Arquitecte, urbanista i professor a l’Universitat de Columbia

Miriam García García

Doctora arquitecta, paisatgista, urbanista i directora de LAND LAB

Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Keller Easterling

Dissenyadora, escriptora i professora en Yale

Katy Fox-Hodess

Professora de Relacions Laborals i Directora de Recerca del Centre for Decent Work, Sheffield University Management School

Jorge Sharp

Alcalde de Valparaíso

Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Port del futur es fonamenta en quinze idees força per establir les bases d’un model desitjat. Aquesta proposta obri una reflexió amb agents de comunitats portuàries arreu del món per aprofundir en el debat i definir visions compartides i possibles de futur.