Port del Futur és un treball de Vigla que es materialitza en aquesta plataforma web i una publicació. La recerca està desenvolupada per Ramon Marrades, Paloma Medina, Júlia Gomar, Julia Pineda i Marta Popiolek. Port del Futur està finançat per Compromís València.

Motivació

Barcelona
Amsterdam
Helsingborg
Eilat
Sevilla
Jaffa
Marc d’aproximació

Port del Futur és una reflexió sobre una de les peces més rellevants i complexes de l’economia i el territori, la dels fronts litorals i les infraestructures portuàries. Funcionalment, els ports són els nodes de connexió amb les xarxes internacionals d'intercanvi i comerç. Són els punts a través dels quals el sistema productiu i de consum es connecta amb altres territoris transoceànics. Territorialment, han estat els principals punts de contacte entre les societats i la mar, configurant un espai d'abric i facilitant les activitats marineres, i també una porta d’entrada de persones, innovacions i coneixement.

En aquest sentit, l'aproximació al cas ha de realitzar-se des d'una perspectiva àmplia, que comprén la dualitat que opera en aquest sistema com a punt on es posen en relació les realitats globals i locals. Aquesta realitat dual és el principal element de tensió del sistema. En l'actualitat, els ports operen com zones franques, que requereix regulacions pròpies, per tal de mantenir la seua competitivitat i fluxos de trànsit part del comerç global. La seua operativitat, però, suposa elevades pressions sobre el territori, al absorivir els seus impactes negatius, com per exemple la contaminació, la congestió o l’artificilatzació del sol.

A les condicions inherents de l'activitat portuària, la situació actual d'equilibri fràgil del context global s’afegeixen altres condicionants que marquen la idoneïtat del moment per obrir aquest diàleg i pensar col·lectivament en alternatives. La situació de crisi climàtica i la dificultat per prevenir canvis en les dinàmiques globals, estan posant en crisi la planificació de les grans infraestructures, també en el cas del transport. Tal com hem vist a altres contextos amb la paralització de la construcció de noves carreteresa Gal·les o la discussió al voltant de l’ampliació de l’aeroport de Heathrow, la viabilitat a futur d'aquests desenvolupaments està qüestionada i requereix d’unamirada àmplia i complexa, la qual aquest treball aspira a tenir.

L'objectiu principal del treball és investigar les aproximacions i alternatives per generar un port que reconcilie els interessos locals amb la viabilitat de la seua activitat comercial i logística al servei de l’economia arrelada en el seu entorn. Establim com a punt de partida la definició de propostes que alinien el desenvolupament del port amb principis d'interès general i públic. Això implica buscar alternatives que asseguren el seu potencial de redistribució, la capacitat del model per ser equitatiu i per descomptat, la seua responsabilitat cap al medi ambient i les persones que l’habiten.

El cas del Port del futur neix en un context de debat sobre el desenvolupament del port de València i el conflicte al voltant de la proposta d'ampliació de la seua terminal nord. Més enllà d’aquest conflicte concret, s'ha visibilitzat la falta d'una visió compartida de futur, fet que dificulta el diàleg entre les parts i la generació de solucions consensuades.

Aspirem a generar una marc que permeta establir una conversa construtiva, per generar consensos i visions compartides amb les diferents agents implicades a l’ecosistema ciutat-port-territori.

Organitza

Port del futur es fonamenta en quinze idees força per establir les bases d’un model desitjat. Aquesta proposta obri una reflexió amb agents de comunitats portuàries arreu del món per aprofundir en el debat i definir visions compartides i possibles de futur.