Avís legal

En aquest espai, l'USUARI/ària podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari/ària, és important que conegues aquests termes abans de continuar la teua navegació. Com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l'ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions generals d'ús

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de www.portdelfutur.info inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedisca a la web, www.portdelfutur.info ("Usuari") accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal www.portdelfutur.info.

Dades personals que recollim i com ho fem

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que estableix la legislació vigent, www.portdelfutur.info (d'ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals recollides a www.portdelfutur.info és: Paloma Medina Colomer, proveïda de NIF: 29216442 W. Les vostres dades de contacte són les següents:

Email de contacte: paloma@vigla.city

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l'article 5 del RGPD i a l'article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeta la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se'n garantisca la seguretat i la confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Bases legals per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. www.portdelfutur.info es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l'Usuari haja de o puga facilitar les seues dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se us informarà en cas que l'emplenament d'algun d'ells siga obligatòria pel fet que aquests siguen imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Finalitat del tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionades per www.portdelfutur.info amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari. Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat estadística.

En el moment en què s'obtinguen les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: desembre 2025, o fins que l'Usuari sol·licite la supressió.

En el moment en què s'obtinguen les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no siga possible, els criteris usats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Dades personals de menors d'edat
Respectant allò que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals de forma lícita per www.portdelfutur.info. Si es tracta d'un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagen autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals
www.portdelfutur.info es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garantisca la seguretat de les dades de caràcter personal i s'evite la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Tot i això, pel fet que no pot garantir la inexpugnabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o altres que accedisquen de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan passe una violació de la seguretat de les dades personals que siga probable que comporte un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat siga respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faça accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L'Usuari té sobre i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que haja realitzat o realitze, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es modifiquen les seues dades personals que resulten ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió ("el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no establisca el contrari, a aconseguir la supressió de les seues dades personals quan aquestes ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractats; l'Usuari haja retirat el seu consentiment al tractament i aquest no tinga una altra base legal; l'Usuari s'opose al tractament i no hi haja cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagen estat tractades il·lícitament; les dades personals s'han de suprimir en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagen estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, haurà d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguen tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L'Usuari té dret a assolir la limitació del tractament quan impugne l'exactitud de les dades personals; el tractament siga il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l'usuari ho necessite per fer reclamacions; i quan l'usuari s'haja oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectue per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se'n cesse el tractament per part de www.portdelfutur.info.
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establisca el contrari.

Així, doncs, l'Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència "RGPD-", especificant:

 • Nom, cognoms de l'usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeta la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acredite la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acredite la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es podrà enviar al següent correu electrònic: paloma@vigla.city

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de www.portdelfutur.info, i que, per tant, no són operats per www.portdelfutur.info. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seues pròpies polítiques de protecció de dades, i seran ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les mateixes pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant de l'autoritat de control

En cas que l'Usuari considere que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s'estan tractant les dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat on tinga la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Cal que l'Usuari haja llegit i estiga conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de privacitat, així com que accepte el tractament de les seues dades personals perquè el Responsable del tractament puga procedir-hi a la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la Política de privacitat d'aquest.

www.portdelfutur.info es reserva el dret a modificar la seua Política de privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de privacitat no seran notificats de manera explícita a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de privacitat va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb www.portdelfutur.info. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguen causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix: La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compte amb l'autorització dels titulars legítims; qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; La seua utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, www.portdelfutur.info, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de www.portdelfutur.info o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, www.portdelfutur.info no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a www.portdelfutur.info poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a www.portdelfutur.info, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.La comunicació entre els usuaris i www.portdelfutur.info utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a HTTPS, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estiga garantida.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de www.portdelfutur.info. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de www.portdelfutur.info.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En cas que un usuari o un tercer consideren que s'ha produït una violació dels seus drets de propietat intel·lectual legítims per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a www.portdelfutur.info indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presente un tercer diferent de l'interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web www.portdelfutur.info, podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir-hi. www.portdelfutur.info no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

La informació que es proporcione en aquests llocs externs o enllaços està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzen en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Per això recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d'afiliat.

L'Usuari que es propose establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del lloc web al portal www.portdelfutur.info haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de www.portdelfutur.info. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre www.portdelfutur.info i el propietari del lloc on s'establisca l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de www.portdelfutur.info dels seus continguts o serveis.

Exclusió de garanties i responsabilitat

www.portdelfutur.info no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessen portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable per cap concepte dels danys que poguessen dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre www.portdelfutur.info amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.portdelfutur.info si us plau dirigiu-se a paloma@vigla.city.