Processos oberts i transparents de presa de decisions

La mirada cap al futur i el model de governança desitjat requereixen noves garanties i ferramentes. L’obertura de canals d’accés democràtics per a la informació i la presa de decisions cap a una comunitat portuària amplia és una de les principals garanties de bona gestió i desenvolupament sostenible.

La diversificació intensa que persegueix el port del futur i la densificació de les connexions amb el context que l’acull requereix, com s’apuntava, un replantejament del model de govern i gestió de la infraestructura. Un dels objectius fonamentals d’aquest model, ha de ser la generació de marcs d’actuació consensuats amb totes les agents de l’ecosistema ciutat-port. Aquesta comunitat s’ha d’entendre ampliada, no sols a les activitats portuàries, sinó cap al públic en general i agents del territori local i regional, per augmentar la capacitat de representativitat de la infraestructura i el reconeixement dels diferents interessos.

En lloc d’intentar no tenir discussions públiques sobre aquests punts, més aviat el que hem d’aconseguir és aprofundir en elles. Hem d’obrir-les [les discussions sobre infraestructures] a la discussió pública, generar capes igual d’actives d’experts i ciutadans per entendre quins són els punts febles, inclús perillosos, i com podem generar altres alternatives entorn d’ells.
Gabriella Gómez-Mont
Fundadora d’Experimentalista
Necessitem grups ciutadans involucrats directament al port, per poder decidir, per exemple, en quina direcció va una carretera, o quina mena d’instal·lacions s’ofereixen als conductors/es [dels camions], com es regula el tràfic de camions o les connexions ferroviàries que passen per la ciutat…
Laleh Khalili
Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Aquesta aproximació suposa una aposta per incloure processos d’innovació social complementaris a les innovacions tecnològiques esperades. La creativitat i la co-creació de respostes aprofundeixen en la resiliència del Port del futur, ja que integren al procés de presa de decisions el coneixement científic, tècnic i local, i per tant la capacitat de respondre als canvis incerts i complexos associats al canvi climàtic.

S’ha de canviar el procés d'una enginyeria amb un sol focus, o una enginyeria amb un enfocament dur, per una mirada multidisciplinària, amb agents diversos i un enfocament col·laboratiu que mira l'oportunitat de manera holística. [...] [Açò] suposa una millora del procés, perquè s’obtenen múltiples punts de vista i beneficis d’aquesta infraestructura.
Stefan Al
Arquitecte, urbanista i professor a l’Universitat de Columbia

Per tal de garantir l’èxit d’aquesta transformació, és fonamental construir un context de confiança i legitimitat sobre els procediments deliberatius i de decisió. Garantir la seua transparència, l’accés a la informació i la rendició de comptes com a principis democràtics i de bon govern. Per últim, cal assegurar la definició dels processos de disseny, implementació i avaluació que possibiliten aquestes interaccions i permeten incorporat la creativitat i innovació en el seu sí.

[L'èxit del procés participatiu] depén de les condicions del punt de partida i les sensibilitats de les persones que formen part [del procés], així com del diàleg construït entre el govern i la comunitat, on s'han de compartir desitjos i valors, però també s'han d'aterrar per fer-los realitat. Has d'estar en l'arrel de les discussions [com a Port], de manera que pugues generar confiança i motivacions compartides i que allò que implementes reflectisca aquells valors compartits.
Diane Oshima
Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Claus d'actuació

  • Complementar la modificació i actualització administrativa amb el disseny i formalització de diferents òrgans consultius i deliberatius que participen del disseny de la infraestructura. 
  • Assegurar el principi de transparència i dades obertes a la gestió portuària. 
  • Destinar els recursos necessaris per a donar cabuda als processos participatius i de consulta, assegurant la seua viabilitat en relació amb l’activitat econòmica desenvolupada. 
  • Incorporar mecanismes de seguiment i avaluació per generar auditories ciutadanes que vetllen per l’interés continu del compliment de l’interés general.

 

Testimonis
Diane Oshima

Directora de Planificació i Medi ambient del Port de San Francisco (2017-2021)

Gabriella Gómez-Mont

Fundadora d’Experimentalista

Laleh Khalili

Professora de política internacional en la Universitat Queen Mary de Londres

Stefan Al

Arquitecte, urbanista i professor a l’Universitat de Columbia

Idees del mateix ámbit

XIII
El primer pas per alinear el desenvolupament del port, la ciutat i el territori, i complir amb els objectius enunciats, és disposar d’un model de governança que aproxime, reconega i pose al centre la interdependència ciutat-port-territori.
Saber més →

Un port de la ciutat

Amb
Diane Oshima
Keller Easterling
Miriam García García
Laleh Khalili
XIV
La mirada cap al futur i el model de governança desitjat requereixen noves garanties i ferramentes. L’obertura de canals d’accés democràtics per a la informació i la presa de decisions cap a una comunitat portuària amplia és una de les principals garanties de bona gestió i desenvolupament sostenible.
Saber més →

Processos oberts i transparents de presa de decisions

Amb
Diane Oshima
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al
XV
El sistema de planificació i gestió de les infraestructures portuàries ha de respondre a l’evolució de l’economia i de les demandes i els drets de les persones, això requereix una perspectiva multidisciplinària i innovadora.
Saber més →

Innovem en els processos de planificació portuària

Amb
Gabriella Gómez-Mont
Laleh Khalili
Stefan Al

Coneix el ámbits