Optimitzem l’ús de les infraestructures portuàries

Promovem l’aprofitament al màxim de les infraestructures existents a l’ecosistema Port-Ciutat-Territori i l’optimització de l’activitat comercial a través de les millores tecnològiques i de gestió, a la vegada que es redueix la petjada ecològica.

El transport marítim segueix sent la manera més econòmica, confiable i amb menys despesa energètica per transportar mercaderies a través de llargues distàncies [1]. Representa la columna vertebral del comerç mundial i les cadenes de producció. Més de quatre cinquenes parts del volum logístic global es donen a través de la mar. En conseqüència, el funcionament adequat de les infraestructures portuàries facilita la inversió industrial i logística permetent la creació de treball i impulsant la prosperitat.

Els ports continuen sent, a grans trets, els mateixos que sempre han estat. La tecnologia ha canviat per fer [el transport marítim] més eficient, però la idea continua sent la mateixa.
Fredrik Lindstål
President del Consell d'Estocolm Hamn AB - Ports d'Estocolm

Paral·lelament, la principal activitat que sustenta el model econòmic dels ports en l’actualitat, és l’atracció i concentració d’aquests tràfics marítims i les diferents activitats associades. Aquesta necessitat de concentració i sosteniment dels volums suposa un repte, ja que el sistema operatiu i infraestructural actual genera impactes nocius en la sostenibilitat que poden acabar qüestionant la viabilitat de l’activitat a futur. 

El repte que enfronta l’activitat portuària és aleshores generar alternatives que reduïsquen aquests impactes, assegurant la disminució d’emissions i l’afecció en els ecosistemes. En territoris on la densitat d’infraestructura dura és ja alta, el focus es gira des de la inversió massiva en noves infraestructures dures cap a l’aprofitament al màxim de les existents. Reduir la construcció de noves infraestructures i edificis (que actualment suposen el 38% de les emissions de carboni) és vital per assolir l’objectiu de reduir les emissions a zero.

[Els ports] haurien de llançar-se a innovar i no culpar a la tecnologia. S’ha de planificar, no només a llarg termini, sinó en un futur pròxim: treballant conjuntament amb el municipi, però també amb perspectiva estatal, i de la UE.
Fredrik Lindstål
President del Consell d'Estocolm Hamn AB - Ports d'Estocolm

Aquesta millora de l’aprofitament ha d’estar basada en la implantació de millores tecnològiques i la millora de la gestió, què haurà de passar per la coordinació operativa a totes les escales. Les dues línies de treball són la digitalització i l’automatització de l’activitat portuària, que es perfilen com a eines clau per millorar l’eficiència de les infraestructures actuals. En aquest cas, la digitalització i la millora de la gestió permet reduir les cues dels vaixells que esperen per atracar, fent disminuir també les emissions contaminants. Pel que fa al cas de l’automatització de les terminals permet un millor aprofitament dels molls disponibles, permetent el sosteniment de l’activitat sense la generació de noves infraestructures. 

 

En resum, tenint en compte la densitat existent d’infraestructures i la necessitat de prioritzar la sostenibilitat, s’aconsella la moderació de l’expansió horitzontal de les infraestructures portuàries i l’aposta per l’aprofitament al màxim de les existents fent ús de la digitalització, la millora de la gestió i la coordinació a l’àmbit metropolità, regional, estatal i a escala europea, evitant la competència destructiva entre ports.

Claus d'actuació

  • Incorporar estudis d’alternativa 0 en les propostes d’ampliació i inversió.
  • Maximitzar els índex de productivitat per superfície de moll i d’amarratge
  • Impulsar la coordinació entre sistemes portuàris per a optimitzar l’eficiència conjunta
  • Dissenyar estratègies de digitalització i de codi obert

 

Referències

[1] The World Bank (2021). The Container Port Performance Index 2020: A Comparable Assessment of Container Port Performance. Washington, DC: World Bank.

Testimonis
Fredrik Lindstål

President del Consell d’Estocolm Hamn AB – Ports d’Estocolm

Idees del mateix ámbit

I
Promovem l’aprofitament al màxim de les infraestructures existents a l’ecosistema Port-Ciutat-Territori i l’optimització de l’activitat comercial a través de les millores tecnològiques i de gestió, a la vegada que es redueix la petjada ecològica.
Saber més →

Optimitzem l’ús de les infraestructures portuàries

Amb
Fredrik Lindstål
II
La infraestructura portuària ha de centrar-se en l’activitat logística al servei de l’economia regional de producció i distribució, i acollir usos econòmics compatibles.
Saber més →

Un port al servei de l’economia local i regional

Amb
Fredrik Lindstål
Diane Oshima
Keller Easterling
Jorge Sharp
III
Els espais portuaris han de repensar-se per continuar sent actius de progrés. A la vegada que mantenen els seus atributs bàsics d’espais oberts d'intercanvi, han de poder adaptar-se a canvis futurs d’oferta i demanda; per això, les seues prioritats han de ser definides incorporant veus representatives diverses.
Saber més →

Un actiu de progrés social i econòmic

Amb
Stefan Al
Laleh Khalili
Gabriella Gómez-Mont

Coneix el ámbits